Alla artiklar
/
Senaste nytt
Readtime
2024-05-23

Får Vinnova-stöd för att optimera datadrivna odlingsmetoder med hjälp av AI och avancerad sensorteknik.

Ljusgårda har i maj startat upp ett banbrytande projekt som delfinansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet syftar till att utveckla och validera användningen av avancerad AI/ML och sensorteknik för att optimera odling i kontrollerade ekosystem. Detta projekt är ett stort steg framåt för att stärka den svenska konkurrenskraften genom att utnyttja en spetsteknik för att utmana dagens begränsningar inom odling och sätta nya standarder som minskar resursförbrukningen. Ljusgårdas lösning bedöms ha hög kommersiell potential och betydande samhällsnytta.


Syfte och mål

Syftet med projektet är att utforska hur AI och avancerad sensorteknik kan användas för att förbättra odling genom noggrann analys och respons på växtdatasignaler. Fokus ligger på hållbarhet och resurseffektivitet, och projektet har som mål att identifiera metoder som kan öka produktiviteten samtidigt som resursanvändningen minskas.

Projektet kommer att pågå fram till i maj 2025 och innebär utveckling av en testmiljö utrustad med avancerade sensorer och teknik för att möjliggöra detaljerade experiment och tester. I denna testmiljö kommer vi att samla in och analysera data från växter och utveckla AI-modeller som dynamiskt justerar och styr ekosystemet för att optimera både tillväxt och resurseffektivitet.


Förväntade effekter och resultat

Genom detta projekt hoppas vi kunna öka effektiviteten i vårt kontrollerade odlingssystem, minska resursförbrukningen och förbättra miljöpåverkan. På längre sikt är ambitionen att bidra till en mer robust och hållbar global livsmedelsproduktion.


Bidrar till utveckla industrin globalt

Ljusgårda bidrar aktivt med att utveckla samhällsnytta för odling på global nivå. Det senaste är deras medverkan i the CEA Footprint Project som drevs av Resource Innovation Institute och är ett samarbete mellan några av världens ledande odlare. Tillsammans har vi tagit fram en internationellt ramverk för att producenter och intressenter ska kunna utvärdera sina moderna odlingsmetoder inom CEA (Controlled  Enviroment Agriculture) på standardiserat vis.  Projektet är en milstolpe för industrins resa mot hållbarhet och transparens.
Ljusgårda Receives Vinnova Support to Optimize Its Data-Driven Cultivation Method Using AI and Advanced Sensor Technology

In May, Ljusgårda launched a groundbreaking project co-financed by Vinnova, Sweden's innovation agency. The project aims to develop and validate the use of advanced AI/ML and sensor technology to optimize cultivation in controlled ecosystems. This project represents a significant step forward in strengthening Swedish competitiveness by leveraging cutting-edge technology to challenge current limitations in farming and set new standards that reduce resource consumption. Ljusgårda's solution is deemed to have high commercial potential and significant societal benefits.


Purpose and Goals

The purpose of the project is to explore how AI and advanced sensor technology can be used to improve cultivation through precise analysis and response to plant data signals. The focus is on sustainability and resource efficiency, with the goal of identifying methods that can increase productivity while reducing resource usage.

The project will run until May 2025 and involves the development of a test environment equipped with advanced sensors and technology to enable detailed experiments and tests. In this test environment, we will collect and analyze data from plants and develop AI models that dynamically adjust and control the ecosystem to optimize both growth and resource efficiency.

Expected Effects and Results

Through this project, we hope to increase the efficiency of our controlled cultivation system, reduce resource consumption, and improve environmental impact. In the long term, the ambition is to contribute to a more robust and sustainable global food production.

Contributing to Industry Development Globally

Ljusgårda actively contributes to developing societal benefits for agriculture on a global level. The latest example is their participation in the CEA Footprint Project, led by the Resource Innovation Institute, in collaboration with some of the world's leading growers. Together, we have developed an international framework for producers and stakeholders to evaluate their modern cultivation methods within CEA (Controlled Environment Agriculture) in a standardized manner. The project is a milestone in the industry's journey towards sustainability and transparency.

Fler artiklar