Alla artiklar
/
Senaste nytt
Readtime

Kallelse till årsstämma i Ljusgårda AB

Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 klockan 14:00 på Ljusgårdas kontor i Tibro med adress Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, och via elektronisk uppkoppling.

The shareholders in Ljusgårda AB (publ), corporate identity number 559113-5321, are hereby summoned to the annual general meeting on Thursday, the 27th of June 2024, 2:00 pm at Ljusgårda’s office in Tibro, Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, or via electronic connection.Rätt att delta / right to participate

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:
- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 18 juni 2024; och
- are entered into the share ledger kept by Euroclear Sweden AB regardig the conditions on the record date Tuesday, 18th of June, 2024; and- har anmält sitt deltagande skriftligt till ida.erlandsson@ljusgarda.se senast torsdagen den 20 juni 2024; and


- har anmält sitt deltagande skriftligt till ida.erlandsson@ljusgarda.se senast torsdagen den 20 juni 2024. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden (högst två).
- have registered their attendance in writing to ida.erlandsson@ljusgarda.se, no later than on Thursday, 20th of June, 2024. The registration shall contain information on the name, personal or organization number, address, telephone number and shareholding of the shareholder as well as, if applicable, information on deputies, agents and any participating assistants (maximum two).

Aktieägare som anmält sitt deltagande till bolaget kommer erhålla möteslänk per mail.
Shareholders who have notified the company of their attendance will receive a link to the meeting via email.


Förslag till dagordning/Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Opening of the meeting and election of chairman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Establishment and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

Election of one or two adjusters/approvers.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Resolution on whether the meeting has been duly convened.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

Presentation of submitted annual report and auditor's report.

7. Beslut om:

Resolution on:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Validation of the income statement and balance sheet.

b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Allocation of the profit or loss according to the validated balance sheet.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Discharge from liability for board members and the CEO.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Determination of the remuneration for the board and the auditor.

9. Val av styrelse.

Election of the board of directors.

10. Val av revisionsbolag eller revisorer.

Election of auditing company or auditors.

11. Stämmans avslutande.

Closing of the meeting.

Styrelsen föreslår:

The board proposes:

1. Att Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid stämman.

That Kenneth Bengtsson is elected chairman at the meeting.

7.b) Att den ansamlade förlusten enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

That the accumulated loss in the validated balance sheet is carried forward.

8. Att ett årligt arvode om 150 000 SEK ska utgå för uppdraget som ordinarie styrelseledamot, att ett årligt arvode 300 000 SEK ska utgå för uppdraget som styrelseordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

That a yearly remuneration of SEK 150 000 shall be paid to the ordinary board members, that a yearly remuneration SEK 300 000 shall be paid to the chairman of the board, and that the auditor shall be ongoingly remunerated at cost.

9. Att följande styrelse omväljs för tiden till årsstämman 2025:

That the following board of directors are reelected for the period until the annual general meeting 2025:

Kenneth Bengtsson (ordförande/chairman)

Magnus Agervald (styrelseledamot/board member)

Agneta Olsson (styrelseledamot/board member)

Erik Lundgren (styrelseledamot/board member)

Cecilia Lundberg (styrelsesuppleant/deputy board member)

10. Att revisionsbolaget PWC väljs till bolagets revisor för tiden till årsstämman 2025 med Magnus Fjellman som huvudansvarig revisor.

That the auditing company PWC is elected as the company's auditor for the period until the annual general meeting 2025, with Magnus Fjellman as the lead auditor.

Ombud / Representatives

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Shareholders who are represented by a representative must issue a written and dated power of attorney for the representative. If the power of attorney has been issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity that demonstrates the authority to issue the power of attorney should be attached.

Upplysningar på stämman / Information at the meeting

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that this can be done without significant damage to the company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

In connection with the registration, the company will process the personal data requested in accordance with the above regarding shareholders. The personal data collected from the share register, notification of participation in the meeting and information on proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list and, where applicable, minutes of the meeting.

Bemyndigande / Authorization

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The board of directors, or the person appointed by the board, shall have the right to make the minor adjustments to the resolutions of the meeting that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

*****

Tibro, 2024-05-27

Styrelsen / The board

Ljusgårda AB (publ)

Fler artiklar