Alla artiklar
/
Senaste nytt
Evelina Karlsson
Readtime
2023-07-24

Kallelse till extrastämma i Ljusgårda AB

Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till extrastämma måndagen den 21 augusti 2023 i Tibro. Aktieägare som vill delta i stämman ombeds vänligen att anmäla detta skriftligt.

Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till extrastämma måndagen den 21 augusti 2023 klockan 13.30 på Ljusgårdas kontor i Tibro med adress Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, och via elektronisk uppkoppling. Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken och som anmält sitt deltagande enligt nedan.

The shareholders in Ljusgårda AB (publ), corporate identity number 559113-5321, are hereby summoned to an extraordinary general meeting on Monday, August 21th, 2023, 13.30 pm at Ljusgårda’s office in Tibro, Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, or via electronic connection. Shareholders who have been entered into the company’s share ledger no later than on the date of the general meeting shall be entitled to participate in the meeting.  

Anmälan/Registration

Aktieägare som vill delta i stämman ombeds vänligen att anmäla detta skriftligt till ida.erlandsson@ljusgarda.se senast den 14 augusti 2023. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden (högst två).

Shareholders who wish to participate in the meeting are kindly requested to notify this in writing to ida.erlandsson@ljusgarda.se, no later than on the 14th of August 2023. The registration shall contain information on the name, personal or organization number, address, telephone number and shareholding of the shareholder as well as, if applicable, information on deputies, agents and any participating assistants (maximum two).

Aktieägare som anmält sitt deltagande till bolaget kommer erhålla möteslänk per mail.

Shareholders who have notified the company of their attendance will receive a link to the meeting via email.

Förslag till dagordning/Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Opening of the meeting and election of chairman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Establishment and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning. Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringspersoner. Election of one or two adjusters/approvers.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Resolution on whether the meeting has been duly convened.

6. Beslut om uppdatering av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Resolution on the amendment of the articles of association in accordance with the proposition from the board.

7. Stämmans avslutande. Closing of the meeting.

Förslag / Propositions

1. Styrelsen föreslår att Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid stämman.

The board proposes that Kenneth Bengtsson is elected chairman at the meeting.

6. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att stryka hembudsförbehållet i bolagsordningen. En uppdaterad version av bolagsordningen i sin helhet utan hembudsförbehåll finns tillgänglig hos bolaget på begäran.
The board proposes that the meeting adopts a resolution to remove the provision on post-transfer purchase rights in the articles of association. An updated version of the entire articles of association, without the provision on post-transfer purchase rights, is available with the company upon request
.

Ombud / Representatives

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Shareholders who are represented by a representative must issue a written and dated power of attorney for the representative. If the power of attorney has been issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity that demonstrates the authority to issue the power of attorney should be attached.

Upplysningar på stämman / Information at the meeting

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that this can be done without significant damage to the company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

Röstmajoritet / Voting majority

Beslut enligt förslaget i punkt 6 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

The resolution in accordance with the proposition in section 6 is only valid if it is supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

In connection with the registration, the company will process the personal data requested in accordance with the above regarding shareholders. The personal data collected from the share register, notification of participation in the meeting and information on proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list and, where applicable, minutes of the meeting.

Bemyndigande / Authorization

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The board of directors, or the person appointed by the board, shall have the right to make the minor adjustments to the resolutions of the meeting that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

*****

Tibro, den 17 juli 2023

Styrelsen / The board

Ljusgårda AB (publ)

Fler artiklar