Alla artiklar
/
Senaste nytt
Readtime

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 26 mars klockan 14.00 på Ljusgårdas kontor i Tibro med adress Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, och via elektronisk uppkoppling.

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I LJUSGÅRDA AB (PUBL)

SUMMONS TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LJUSGÅRDA AB (PUBL)


Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 26 mars klockan 14.00 på Ljusgårdas kontor i Tibro med adress Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, och via elektronisk uppkoppling. Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken och som anmält sitt deltagande enligt nedan.


The shareholders in Ljusgårda AB (publ), corporate identity number 559113-5321, are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Tuesday, March 26th, 2024, 14.00 pm at Ljusgårda’s office in Tibro, Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, or via electronic connection. Shareholders who have been entered into the company’s share ledger no later than on the date of the extraordinary general meeting shall be entitled to participate in the meeting.  

Anmälan/ Registration


Anmälan/RegistrationAktieägare som vill delta i stämman ombeds vänligen att anmäla detta skriftligt till ida.erlandsson@ljusgarda.se senast den 19 mars 2024. Vid anmälan ska uppges namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden (högst två).

Shareholders who wish to participate in the meeting are kindly requested to notify this in writing to ida.erlandsson@ljusgarda.se, no later than on the 19th of March 2024. The registration shall contain information on the name, personal or organization number, address, telephone number and shareholding of the shareholder as well as, if applicable, information on deputies, agents and any participating assistants (maximum two).

Aktieägare som anmält sitt deltagande till bolaget kommer erhålla möteslänk per mail.

Shareholders who have notified the company of their attendance will receive a link to the meeting via email.

Förslag till dagordning/Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Opening of the meeting and election of chairman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Establishment and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning. Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringspersoner. Election of one or two adjusters/approvers.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Resolution on whether the meeting has been duly convened.

6. Val av styrelse till tiden för nästa årsstämma. Election of the board of directors until the time of the next annual general meeting.

7. Beslut om Uppdatering av Bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Resolution on the amendment of the articles of association in accordance with the proposition from the board.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler av den 30 oktober 2023. Resolution on the approval of the decision by the board, on the 30th of October 2023, to emit convertible debentures.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Resolution on the authorization for the board of directors to decide on a new share issue with preferential rights for existing shareholders.

10. Stämmans avslutande. Closing of the meeting.

Förslag / Propositions


1. Styrelsen föreslår att Kenneth Bengtsson utses till ordförande vid stämman.

The board proposes that Kenneth Bengtsson is elected chairman at the meeting.

6. Det föreslås att följande styrelse väljs till tiden för nästa årsstämma:

It is proposed that the following board of directors are elected until the time of the next annual general meeting:

- Kenneth Bengtsson (ordförande/chairman)

- Agneta Olsson (styrelseledamot/board member)

- Erik Lundgren (styrelseledamot/board member)

- Magnus Agervald (styrelseledamot/board member)

- Cecilia Lundberg (styrelsesuppleant/deputy board member)

7. Styrelsen föreslår att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen uppdateras enligt nedan:

The board proposes that the limits on the share capital and number of shares in the articles of association is updated in accordance with the following:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

8. Styrelsen föreslår att stämman godkänner emissionen av konvertibler som beslutats om av styrelsen den 30 oktober 2023. Styrelseprotokoll med emissionsbeslut och underlag kommer presenteras på stämman och finns tillgängligt hos bolaget på förfrågan.

The board proposes that the meeting approves of the new issue of convertible debentures as decided upon by the board on the 30th of October 2023. The minutes containing the board’s decision as well as the underlying documentation will be presented at the meeting and is available at the company upon request.

9. Styrelsen föreslår att stämman beviljar bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande:

The board proposes that the meeting grants an authorization for the board of directors to, on one or more occasions, during the period until the next annual general meeting, decide on a new share issue with preferential rights for existing shareholders as follows:

- Styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av högst 35 000 000 aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare pro-rata tidigare aktieinnehav, där betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom kvittning eller i övrigt med villkor.

The board is authorized to decide on a new issue of no more than 35 000 000 shares, with preferential rights for the company's shareholders pro-rata previous shareholdings, where payment may be made either in cash and/or by set-off, or otherwise with conditions.

- Styrelsen, Ljusgårdas verkställande direktör eller sådan person som utses av styrelsen eller Ljusgårdas verkställande direktör bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av besluten som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

The board of directors, Ljusgårda’s CEO or such person appointed by the board or Ljusgårda’s CEO is authorized to make such minor adjustments to the decisions as may be necessary to register the authorization.

Ombud / Representatives

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Shareholders who are represented by a representative must issue a written and dated power of attorney for the representative. If the power of attorney has been issued by a legal entity, a certified copy of the registration certificate or equivalent for the legal entity that demonstrates the authority to issue the power of attorney should be attached.

Upplysningar på stämman / Information at the meeting

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that this can be done without significant damage to the company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

In connection with the registration, the company will process the personal data requested in accordance with the above regarding shareholders. The personal data collected from the share register, notification of participation in the meeting and information on proxies and assistants will be used for registration, preparation of the voting list and, where applicable, minutes of the meeting.


Bemyndigande / Authorization

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The board of directors, or the person appointed by the board, shall have the right to make the minor adjustments to the resolutions of the meeting that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

Tibro, den 27 februari 2024

Styrelsen / The board

Ljusgårda AB (publ)

Fler artiklar