Alla artiklar
/
Senaste nytt
Readtime
2024-07-01

Kallelse till årsstämma i Ljusgårda AB

Aktieägarna i Ljusgårda AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juli 2024 klockan 14:00 på Ljusgårdas kontor i Tibro med adress Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, och via elektronisk uppkoppling. The shareholders in Ljusgårda AB are hereby summoned to the annual general meeting on Monday, the 29th of July 2024, 2:00 pm at Ljusgårda’s office in Tibro, Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, or via electronic connection.


Kallelse till årsstämma i Ljusgårda AB

Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juli 2024 klockan 14:00 på Ljusgårdas kontor i Tibro med adress Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, och via elektronisk uppkoppling.

The shareholders in Ljusgårda AB (publ), corporate identity number 559113-5321, are hereby summoned to the annual general meeting on Monday, the 29th of July 2024, 2:00 pm at Ljusgårda’s office in Tibro, Grönhultsvägen 3, 543 51 Tibro, or via electronic connection.


Rätt att delta / right to participate

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen torsdagen den 18 juli 2024; och

are entered into the share ledger kept by Euroclear Sweden AB regardig the conditions on the record date Thursday, 18th of July, 2024; and

- har anmält sitt deltagande skriftligt till ida.erlandsson@ljusgarda.se senast måndagen den 22 juli 2024. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden (högst två).

-have registered their attendance in writing to ida.erlandsson@ljusgarda.se, no later than on Monday, 22th of July, 2024. The registration shall contain information on the name, personal or organization number, address, telephone number and shareholding of the shareholder as well as, if applicable, information on deputies, agents and any participating assistants (maximum two).

Aktieägare som anmält sitt deltagande till bolaget kommer erhålla möteslänk per mail.

Shareholders who have notified the company of their attendance will receive a link to the meeting via email.

Länk till fullständig kallelse
Link to full summon

Fler artiklar